Antisemitismus mnoha migrantů v EU je zřejmý. Proto připomínka dokumentu

Plenární zasedání Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA), konané 26. května 2016 v Bukurešti, přijalo pracovní definici antisemitismu v tomto znění:

"Antisemitismus je takové vnímání Židů, které může být vyjádřeno jako nenávist vůči Židům. Verbální a fyzická manifestace antisemitismu může být namířena proti Židům a lidem za Židy považovaným, proti jejich majetku, proti komunitním a náboženským institucím."

Současné příklady projevů antisemitismu ve veřejném životě, v médiích, školách, pracovištích a náboženském prostředí mohou s přihlédnutím k celkovému kontextu zahrnovat následující prvky:

1) Vyzývání, podpora a ospravedlňování zabíjení nebo ubližování Židům ve jménu radikálních ideologií nebo extremistického vyznávání náboženského přesvědčení.

2) Vytváření lživých, odlidšťujících, démonizujících nebo stereotypních alegorií o Židech jako takových nebo posilování vnímání Židů jako skupiny - například, ale nikoli výjimečně, šířením mýtu o světovém židovském spiknutí nebo o tom, že Židé kontrolují média, ekonomiku, vládní a státní instituce.

3) Zobecňování viny za zločin spáchaný konkrétním pachatelem nebo skupinou Židů včetně přečinů spáchaných ne-Židy na všechny příslušníky židovské komunity - na Židy jako celek.

4) Popírání fakt, rozsahu, mechanismů (např. plynových komor) nebo záměru spáchat na Židech genocidu ze strany nacionálně socialistického Německa a jeho podporovatelů a spojenců během druhé světové války (holocaust).

5) Obviňování Židů jako lidí nebo Izraele jako státu z toho, že si vymysleli nebo zveličují holocaust.

6) Obviňování židovských obyvatel jiných států z větší loyality ke státu Izrael nebo k židovské komunitě po celém světě než k vlastnímu státu a národu.

7) Popírání práva Židů na sebeurčení, například tvrzením, že existence Státu Izrael stojí na rasismu.

8) Aplikování dvojitého standardu vyžadováním takového chování a jednání, které není požadováno od jiných demokratických států.

9) Užíváním symbolů a obrazů spojovaných s tradičními antisemitskými stereotypy, například obviňování Židů z vraždy Ježíše nebo z rituální vraždy, k charakteristice Izraele nebo Izraelců.

10) Srovnávání současné politiky Státu Izrael k politice Třetí říše.

11) Označování Židů jako celku zodpovědnými za činy Státu Izrael.


(Zdroj:https://1url.cz/8MKXi)