Jiří Daněk: Národní renta

Proč potřebujeme nový sociální systém, který bude pro všechny? Současné zdroje, které jsou již omezené počítají s progresí v oboru průmyslové výroby, jenž s pomocí strojů, robotů a elektronického vybavení průmyslové revoluce čtvrté generace, bude mít k dispozici daleko sofistikovanější postupy a také mnohem efektivnější výrobu. Lidé nebudou potřeba.

V režimu této průmyslové revoluce již nezbude pracovních příležitostí pro podobu zaměstnaneckého poměru, jak jej známe, ale pokud budeme chtít hovořit i nadále o vyspělé společnosti, tak musíme všichni profitovat z efektivní produkce strojů, poněvadž stroje plně zastoupí lidský faktor jako takový, a ten na druhou stranu bude moci čerpat z kvalitní a efektivní výroby.

"NÁRODNÍ RENTA"

Základní parametry

  • 30% z průměrné mzdy v České republice,
  • česká národnost,
  • české občanství,
  • trvalý pobyt v České republice,
  • nejnižší věk čerpaní "národní renty" hranice plnoletosti /18 let,
  • není přiznána po dobu výkonu trestu odnětí svobody,
  • nemůže být přiznána při zaměstnání nebo trvalému pobytu v jiné zemi.

Z toho vyplývá povinnost občana žít, pracovat nebo studovat na území ČR, poněvadž renta jako taková financuje základní potřeby občana bez rozdílu.

  • Nepracující občan, který nestuduje a nikterak se nepodílí na chodu společnosti dostává základní část bez nároků na žádné jiné dávky a příspěvky.
  • Pracující občan má právo na mzdu-plat ve výši určené zaměstnavatelem a NR si odečítá od výměru platby na sociální pojištění, kdy buď dostává nebo neodvádí.
  • Studující občan má právo na rentu v plné výši a může mít i vedlejší příjem na úvazek, který se řídí podle zákonů ČR, není omezen maximálním věkem >18 let.

Celý projekt předpokládá, že každý průměrný občan, čerpající rentu, si v průběhu života investuje tyto důchody do statků, které mu budou generovat zisk a jistotu v důchodovém věku (rentiéra), kdy už například nebude moci/chtít pracovat.

Národní renta nesmí podléhat exekucím, je to základní příjem každého Čecha, občana, trvale žijícího v České republice!