Podporují zločin, proč?

Vítači, někdy také označováni jako sluníčkáři, jsou velmi nebezpečnou skupinou lidí, kteří si ve svém fanatismu dobra určují společenské parametry konání bez ohledu na platné právo abez ohledu na jakékoliv demokratické principy. Svůj "světonázor" vynucují prakticky trvale bez ohledu dopadů naokolí, národyči státy a beztrestně napomáhají jednomu z nejhorších zločinů, obchodu s lidmi. Jejich činnost je kriminální a zavržení hodná. Jsou přímými spolupachateli organizovaného zločinu pašeráků, kteří za účelem dosažení svého zisku dovážejí do Evropy miliony ekonomických migrantů. Nikoliv uprchlíků, které chrání mezinárodní právo. Pomoc uprchlíkům je na místě a to bez dalšího, neboť je zaručenaÚmluvouo právním postavení uprchlíků, někdy označovanou jako " Ženevská úmluva o uprchlících").

Obchodování s lidmi

Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu bylase svými protokolypřijatádne15. 11. 2000. Úmluva upravuje spolupráci a závazky mezi státy na poli boje proti organizovanému zločinu obecně a přijaté protokoly se následnězabývají konkrétními oblastmi. Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky jeúčinnýjeod28. ledna 2004.Protokolsice používá pojem "přistěhovalec", zatímco v Evropě se ujal pojem "ekonomický migrant".(Zdroj: 1url.cz/Wtc42).Jde ale o stejnou skupinu lidí.

Co je samozřejmě ostudnéje to, že mnohé vlády v Evropské unii a novináři učinili záměrné matoucí rovnítko mezi skutečnými uprchlíky a ekonomickými migranty. A ještě nestoudnější je, že ačkoliv Evropská unie (EU) rozhodnutími číslo 2006/618/ES a 2006/619/ES upřesnila působnost EU v souvislosti s bojem proti proti pašování přistěhovalců a tato rozhodnutí stále platí, osazla a lživé propagandy z Bruselu-Paříže-Berlínanic z tohotoplatného a závazného právanerespektuje.Osa Zla nerespektovalav roce 2015 ani Dublinské dohody, ani pravidla bezpečnosti pro Schengenský prostor, ani ústavu Spolkové republiky Německo, která podnázvem: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland byla přijatadne 23.května 1949. Ostatně německá politická strana Alternativa pro Německo (AfD)na tento fakt trvale upozorňuje a požaduje, aby se kancléřka Merkelová z tohoto porušení platného práva zpovídala před soudem. Zatím to AfD ovšemže požadujemarně.

Trestná činnost

O tom, že konání pašeráků je trestnou činností není nutné nikoho přesvědčovat. Pašeráci zajišťují velmi nebezpečnou a riskantní přepravu propašované osoby, které se nacházejíve zneužitelném stavu vyvolaném chudobou či jinou okolností. Nepronásledování pašeráků, automatické přijímání těchto migrantů a dokonce stále se opakující návrhy,tentokráte snad na dobrovolné přerozdělování státům EU jsou ale opět jenom jinou formou podpory trestné činnosti pašeráků. Ostatně prtemiér Babiš to říká veřejně. Jde o politiku vůči národům a členským státům EU, kterou lze označit za zločinnou. Kdo zločin podporuje, je spolupachatelem a je lhostejno, zda je organizátor, návodce či pomocník. Osa Zla je zde evidentním pomocníkem.

Humanitární pomoc a civilní ochrana EU

"Jako právní základ pro humanitární činnost slouží Lisabonská smlouva. Účelem této činnosti je pomáhat osobám, které se ocitly v tísni, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, vyznání, pohlaví čietnický původ." (Zdroj:1url.cz/dtc4B). Ačkoliv dalšítextdokumentu o Humanitární pomoci EU jednoznačně hovoří a odkazuje se na pomoc v postižených státech, výše uvedenou úvodní formuli si (ne)elity EUvykládajíjako možnost poskytovat pomocosobám v tísni (a to ibez statutu uprchlíka)na území členských států EU. Je to chytračení s nedozírným koncem.

Ve světě jsou cca 2 miliardy obyvatel, které jsou v nějaké tísni. Ani pět procent z nich tj. cca100 miliónů by současná EU ekonomicky nezvládla. Navíc jejich přijetím, kdy nemalá část jsou lidé bez vzdělání, mnohdy i základního, by znamenalo odsoudit Evropany k trvalému poskytování ubytování, potravin a lékařské péče a to na desítky let a vytvořit tak z několika generací Evropanů novodobé otroky pro "migranty v tísni".

Merkelovská EU

EU tvrdí, že se žádné zločinné politiky díky Lisabonské smlouvě nedopouští. Takový výklad je nepřijatelný, neboť dosavadní ignorování platného mezinárodního i evropského práva ze strany funkcionářů EU představuje hrozbou národům Evropy.EU mění humanismus v invazi, v okupaci a vzneužití principu pomoci v tísni.Za nejpodstatnější ale musíme pokládat fakt, že žádná obecná preambule v Lisabonské smlouvě neruší ani platné úmluvy OSN, ani rozhodnutí EU výše uváděné a už vůbec nemůže rušit platné trestní právo jednotlivých členských států EU.P/okřivená morálka elit z EU jeuvyklá jednat svévolně, arogantně a jednostranně zcela ničízákladní principyEvropské unie.

Tato merkelovská EU přestala být prostorem práva. S přibývající cenzurou přestává být i prostorem svobody. Hlavními strůjci této hanebné politiky byli a jsou kancléřka Merkelová a předseda Evropské komise Juncker, To znamená, že bude i nadále v EU podporována bigamie, jako tomu už v Německu je, dětské sňatky, veřejné hlásání nenávisti imány k bílým Evropanům a diskriminace manželek muslimů. Pravděpodobnost integrace ekonomických migrantů je nízká, evropská právo je flagrantně porušováno a EU summituje a v podstatě žádné rozumnéřešení ani nenabízí, ani neplánuje.

Mařená integrace

Sedmdesát let budování Evropských společenství, které vyústilo ve sui generisEvropskou unii je Merkelovou , Junckerem a dnes Macronem mařeno a to takovým způsobem, že hrozí rozpad této unie. V pohledu Bruselu-Paříže a Berlína na migrační invazi chybí soudnost, odpovědnost a proporcionalita. Ani deset miliónů migrantů propašovaných do EU nezlepší stav v Africe či jinde, nezvýší ekonomickou výkonnost EU a opticky sice vylepší věkový průměr lidí žijících v EU, ale za cenu ghet, no-go zón, vrůstající zločinnosti a vzájemné nevraživosti národů v Evropě.

Vnucenímdvou miliónu ekonomických migrantů do EU byly (ne)elity EUochotnyobětovat odchodVelké Británie (66 miliónů osob) z EU, zahájitde factotrvale špatné vztahy se zeměmi V4 (Česko + Slovenko. Maďarsko + Polsko tj. celkem cca63 miliónů osob) a vyburcovat proti-bruselské vlády v Rakousku a Itálii (cca 69 miliónů osob).

Politika arogance a naprostého přehlížení jakýchkoliv jiných názorů, než ty, které zastávají samozvanci demokracie v Brtuselu, vedla a vede ke ztrátě důvěry mnoha z 198 miliónů osob v Evropskou unii! Ato do výčtu nejsou započítáni Katalánci a zatím mlčící Švédové, jejichž blízké volby také cosi napoví. Vyměnit důvěru stovek miliónů lidí v EU za doslova pár miliónu ekonomicky nepoužitelných migrantů je unikátem politické hlouposti. Vzrůstající nevole Evropanů vůči EU je logickou reakcí na tuto hloupost.

Osa Svobodné Evropy

V letech 1950 - 2005 skutečně můžeme hovořit o prostoru svobody a práva, které Evropské společenství garantovalo. Dnes, žel, nikoliv.

Snastoupením kancléřky Merkelové v Německu došlo k zásadnímu obratu. Zatímco její předchůdci se drželi pravidla: "Co je dobré pro EU, to je dobré i pro Spolkové Německo", Merkelová vyznává doktrínu, že: "Pouze to, co je dobré pro Německo, je dobré pro EU". Doktrína zákeřná a zlá. Mohly bychom uvést mnoho příkladů, že to, co je dobré pro Německo, může být pro ostatní členské státy EU doslova zkázonosné. Příklad zavedení eura je nade vše výmluvný.

Popírači a cenzoři

Popírači evropské reality jsou stejně tak směšní a stejně tak společensky nebezpeční, jako popírači holokaustu. Obě skupiny mají společné to, že objektivní pravdu vůbec neuznávají , svobodu slova si přiznávají pouze pro sebe a své oponenty častují nevybíravými slovy. Vítači a Popírači se tak svým jednáním přibližují konfidentům gestapa, protože jejich cílem je prosadit své názory a postoje silou proti většinovému názoru ostatních občanů, navíc s cílem zřejmého a záměrného poškozením kvality života ostatních občanů. Popírači se neštítí nemorálního až nelegálního financování. Doslova hystericky reagují na jakékoliv zmínky o obecném referendu. Kritiky označují za rasisty, xenofoby, islamofoby, proruské šváby a výčet dehonestujících nálepek by mohl pokračovat. To v minulosti činila každá totalita vůči svým oponentům. Jenomže 200 miliónům Evropanům se ústa jen tak snadno nezavřou a a nedokáže to ani vyhrožování, ani úplatky v podobě dotací.

Viníci špatného stavu

Nástupem Junckera do čela Evropské komise začíná období nehorázného přehlížení národních vlád. Lže -li dnes někdo o tom, že Česká republika musí být v tzv. "tvrdém jádru EU", aby mohla něco ovlivňovat, měl by se zeptat Britů, kteří bylisoučástítoho jádra, co vůbec mohli ovlivňovat. Skoro nic. Proto také odešli. Znechutila je nejen odpudivá rétorika Junckera, ale především zlovolnámigrační politika prosazovaná Merkelovou. Dnešní Německo se chová spíše jako IV. Říše a Francie spíše jakoVichistická Francie.

Beze změny EU zanikne

Změnu mají v rukou členské státy EU. Pokud nechtějí zvolit cestu odchodu z EU po vzoru velké Británie, budou muset začít konat.Stav v Evropě je příliš vážný a návrhy na dvojrychlostní EU, která ale de factoexistuje, nejsou žádným řešením. Zatím mnohé vlády v EU počítají penízky a skoro žádná (vyjma Polska, Maďarska a odcházející velké Británie) nehledí na budoucnost svého státu optikou svobody, práva a ochrany svých občanů. Jerozhodnělepší vyměnit bruselský mor za chudou svobodu. Nejlepším řešením je vrátit se k principům svobody.Dvacet pět členskýchstátů EU by na tom mělomít zájem a nečekat, kdy na to kývne Francie nebo Merkelová. Nikdy nekývnou. Nikdy.