Tvrdá ruka rakouského kancléře Kurze = Dost bylo hloupé politiky z EU

Žadatelé o azyl nebudou v Rakousku dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v Dánsku a ve Švýcarsku). Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech. Ubytováni budou v hromadných zařízeních.

Kontrola

Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefon užadatelů, aby s jeho pomocí ověřily identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např. srovnání zachycených lokalizačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel). Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž "uprchly", bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata. Sofort.

Deportace

Odmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude - v souladu s původními mezinárodními smlouvami - oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena.

Konec ráje

Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost(tj. žádné úklidové a stravovací službyplacené daňovým poplatníkem, jak je tomu např. i u nás). Nezletilé manželky budou úředně odděleny od zletilých manželů. Při případném slučování rodinnebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství. Kdo opustí Rakousko dobrovolně a zaodměnu(Rückkehrhilfe) a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalent našeho maření výkonu úředního rozhodnutí).

EU se nesmí vměšovat

Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu, tj. odmítnutí evropských kvót.Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou zastropovány na poměrně nízké úrovni (aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí), a to jak individuálně, tak na rodinu.

Přímá demokracie

Nová koalice se zavázala postupně zavádět do rakouského práva prvky přímé demokracie po švýcarském vzoru. Občané budou mít zákonodárnou iniciativu: nasbírají-li 100 000 podpisů pod návrh zákona, bude muset být projednán v parlamentu se stejnou vahou a ve stejné proceduře, jako by jej navrhla vláda. Příslušní ministři budou mít povinnost se k němu vyjádřit.

S celostátními referendy se počítá jako se závaznými, pokud vítězná strana nasbírá dost hlasů (třetinu všech oprávněných voličů). Vyloučeny mají být mezinárodní smlouvy (ústupek prezidentovi van der Bellenovi). Pokud by parlament neschválil návrh zákona předložený aspoň 900 000 voliči, bude se nezávisle na jeho vůli konat závazné referendum.

Počítá se i se zajímavou "Hlavou 22". Pokud by rakouský parlament odmítl schválit zavedení prvků přímé demokracii nezbytnou dvoutřetinovou většinou hlasů, bude o jejím zavedení vyhlášenozvláštní jednorázové referendum, k jehož vypsání by měla stačit nadpoloviční většina hlasů v parlamentu. (Pozn.Návod pro Tomia Okamuru?)

Bude prozkoumán a přehodnocen zákon o urážce náboženského cítění.

S tímto zákonem bylo v minulých letech spojeno několik kontroverzí. Elisabeth Sabaditsch-Wolff byla pravomocně odsouzenak pokutě 480 Euro za veřejné prohlášení, že islámský prorok Mohamed měl zalíbení v malých dětech (podle muslimské tradice přitom měla Aiša v době prvního manželského styku devět let, takže těžko její tvrzení označit za lživé). Helmut Griese zase dostal pokutu800 Euro za to, že každý pátek při sekání trávníku posměšně jódloval a napodoboval volání muezzina.

Džihádisté a náboženští extremisté budou vězněni ve zvláštních odděleních věznic, aby neovlivňovali jiné vězně.Má být vyvinuta maximální snaha o to, aby odsouzení cizinci vykonávali trest odnětí svobody ve své vlasti.

Islám

Do trestního zákoníku budou doplněny příslušné paragrafy a bude zcela zakázáno financování náboženských spolků z ciziny. Islámské školky a školy budou v případě nedodržení závazných předpisů důsledně zavírány. (Obdoba maďarského Lex Soros) Loňskástudievídeňských islámských školek potvrzuje, že školy jsoudůkladně infiltrovány salafisty a jinými radikály, kteří si tak vychovávají novou generaci fanatiků.

    Foto: CC BY-SA 2.0

    File:Sebastian Kurz crop-edit.jpg Vytvořeno: 12. duben 2016